Preskoči na vsebino

Mediji

Fotografiranje na tekmovalni progi

Pravila in predpisi za fotografe na tekmovalni progi

Spodaj so navedena pravila in predpisi, ki jih MORAJO spoštovati in upoštevati vsi fotografi, ki so prejeli akreditacijo/dovoljenje za fotografiranje na tekmovalni progi. Ta pravila in predpise je treba prebrati ter podpisati obrazec, s katerim podpisani potrjuje, da  jih je razumel in jih bo upošteval in spoštoval. V primeru kršitve kateregakoli predpisa bo imelo za posledico odvzem akreditacije in dovoljenja za dostop na tekmovalno progo. Tekmovalna žirija lahko kršitelja tudi sankcionira v skladu  s členom 223 Pravil in predpisov za mednarodna tekmovanja FIS-a (ICR).

Kršenje zgoraj onenjenih pravil ima lahko lahko za posledico tudi kazensko odgovornost!

Vse oznake/dovoljenja za dostop na tekmovalno progo za fotografe se bodo izdale pri registraciji medijev in sicer v akreditacijski pisarni. Število fotografov, ki jim bodo dovolili na tekmovalno progo, določi FIS-ov direktor tekmovanja. Prosimo, upoštevajte, da je v skladu  s členom 14.1  FIS Pravil za svetovni pokal dostop na tekmovalno progo mogoč le novinarjem medisjkih hiš, ki so na FIS prioritetni listi in če dostop na progo, glede na vremenske tazmere posebej dovoli FIS-ov direktor tekmovanja v sporazumu z organizatorjem tekmovanja.

Ta pravila so sestavljena za pomoč pri zagotavljanju varnosti za vse na tekmovalni progi ter za zagotovitev kar najboljših delovnih pogojev za vse udeležene.

Pravila za fotografiranje na tekmovalni progi

 1. Vsak fotograf, ki se mu dovoli dostop na progo, MORA BITI DOBER SMUČAR IN MORA BITI OPREMLJEN Z DEREZAMI.
 2. Ob vstopu na tekmovalno progo mora fotograf pokazati svojo medijsko akreditacijo za ta športni dogodek in oznako/dovoljenje, ki ga potrebuje za dostop na tekmovalno progo. Prosimo poskrbite, da bo oboje jasno vidno prisotnim varnostnikom.
 3. Vsi fotografi na tekmovalni progi MORAJO biti na mestih ENO URO PRED STARTOM PRVEGA PREDTEKMOVALCA. Ko zavzemajo položaje za fotografiranje, le tega ne smejo zapistiti do zadnjega tekmovalca v posameznem teku. PO končanem teku se morajo fotografi obvezno spuščati tesno ob varnostni ograji;  NIKOLI PO PROGI OB IN MED VRATICAMI.
 4. Pred začetkom tekmovanja član tekmovalne žirije ali uradno pooblaščena oseba opravi zadnji pregled proge in preveri, če so vsi fotografi na položajih, ki so varni v primeru padcev tekmovalcev. Če član žirije ali uradno pooblaščena oseba tekmovanja naroči fotografu, naj se prestavi iz prvotnega položaja, mora fotograf to nemudoma storiti in se postaviti na mesto, ki ga določi ta oseba.
 5. Vse smuči, nahrbtniki in ostala oprema, ki se ne uporablja pri fotografiranju, mora biti spravljena za zaščitnimi ograjami in stran od možnih izletnih con v primeru padcev tekmovalcev. Smuči in vsa druga oprema mora biti plosko položena na sneg.
 6. NA PROGI NI DOVOLJENO POSTAVLJATI MONOPODOV IN TRIPODOV.
 7. Fotografi morajo  ostati na svojih položajih do zaključka tekmovanja. Premik na druge položaje med tekmovanjem ni dovoljen. Fotografi lahko zapustijo svoje položaje le, če so bila za to dana posebna navodila s strani žirije ali uradno pooblaščene osebe.
 8. Fotografi se nikoli ne smejo postaviti pred reklamne panoje, ker bi s tem zakrili njihovo izpostavljenost televiziji.
 9. Fotografi MORAJO upoštevati navodila vodstva tekmovanja in/ali članov tekmovalne žirije. Vsako zahtevo po spremembi položaja fotografiranja MORAJO UPOŠTEVATI NEMUDOMA.

Neupoštevanje kateregakoli od zgoraj naštetih pravil in predpisov lahko vodi do odvzemu novinarske akreditacije in posebne dovolilnice za dostop na tekmovalno progo, ter morebitnim sankcijam s strani FIS-e in/ali OK POkal Vitranc.  

Izjava o odgovornosti

Ad hoc FIS-ova akreditacija oziroma dovolilnica za dostop na tekmovalno progo za osebe, ki nimajo veljavnih sezonskih FIS ID kartic, se  lahko pridobi le pod naslednjimi pogoji:

 • Podpisani/a izrecno potrjuje,  da ni prejel/a  sankcije za  neupravičenost do novinarsek akreditacije, ki bi jo izdal FIS ali kako drugo telo, čigar sklepe  FIS priznava v skladu s pravili FIS-a, še posebej če gre za FIS anti-dopinška pravila, saj v tem primeru akreditacija ne bo izdana, prav tako pa bo akreditacija, ki je že bila izdana, v trenutku, ko bo takšna sankcija postala veljavna, avtomatsko razveljavljena in nična.
 • Podpisani/a potrjuje, da se bo udeležil/a tekmovanja za POKAL VITRANC v  funkciji, ki jo je navedel/a na  zahtevku za akreditacijo ter da akreditacije ne bo uporabljal/a v druge namene.
 • Podpisani/a  zagotavlja, da se bo strogo držal in upošteval pravila mednarodnih tekmovanj (International Competition Rules ICR) ter predpisov in da bo dosledno upošteval/a  vsa navodila organizatorjev, tekmovalne komisije, direktorjev tekmovanj in predstavnikov FIS.
 • Podpisani/a sprejema, da vstopa v območja z omejenim dostopom, vključno s tekmovalno progo, tudi v okviru dodatnih dovoljenj s strani FIS glavnega direktorja tekmovanja, na svojo lastno tveganje in odgovornost in da, v okviru veljavnih zakonov, v celoti izključuje odgovornost FIS in OK Pokal Vitranc, njihovih funkcionarjev, uslužbencev in zastopnikov kot tudi tekmovalcev, trenerjev in ostalih udeležencev, vsakršne odgovornosti v primeru poškodbe ali škode, ki bi jo utrpel/a.
 • Podpisani/a tudi sprejema, da bo odgovarjal/a za kakršnokoli škodo ali poškodbe, ki jih lahko povzroči s svojim delom. V zvezi s tem podpisani/a tudi vzame na znanje, da v primeru, če ga ne krije splošno zavarovanje civilne odgovornosti, katero ima sklenjeno OK Pokal Vitranc zaradi njegove/njene specifične funkcije bodisi v okviru Organizacijskega komiteja ali v okviru ICR ( mednarodnih pravil tekmovanj), nima  zavarovalnega kritja  za take primere in je zato obvezan/a, da sam/a sklene takšno odgovarjajoče zavarovanje civilne odgovornosti.  V kolikor takega zavarovanja nima sklenjenega, prevzema osebno vso odgovornost za nastalo škodo.
 • Podpisani/a se zavezuje, da se bo ves čas tekmovanja ustrezno vedel/a, ter da se bo vzdržal/a kakršnegakoli dejanja ali vedenja,  ki bi motilo samo organizacijo tekmovanja za Pokal Vitranc, vključujoč in brez omejitve tudi uporabo akreditacije za namene, ki so v nasprotju z dovoljenimi dejavnostmi, ki jih je odobril FIS in/ali OK Pokal Vitranc (npr. nedopustne in/ali nedovoljene komercialne ali medijske dejavnosti, itd.)
 • Podpisan/a potrjuje in sprejema, da ima neupoštevanje zgoraj navedenih pogojev ob kateremkoli času lahko za posledico odvzetje FIS ad hoc fotografske akreditacije in dovoljenja za dostop na tekmovalno progo. (Žirija ga lahko sankcionira v skladu s členom 223 Pravil mednarodnih tekmovanj ICR).
 • Katerekoli zadeve v zvezi s prijavo, odobritvijo, zavrnitvijo, odvzemom, veljavnostjo ali vsebino takšne ad hoc FIS akreditacije za fotografiranje in dovoljenja za dostop na tekmovalno progo urejajo pravila FIS ter subsidiarno švicarski zakoni.

Brez omejitev jurisdikcije kateregakoli telesa  pristojne zakonodaje v zvezi z uporabo FIS predpisov, ki veljajo za podpisano/ega, se kakršnikoli spor, o katerem se ne da odločati z uporabo posebnih postopkov, ki jih predvidevajo pravila in predpisi FIS-a, in nastanejo med akreditirano osebo in FIS-om in/ali organizatorjem, vključno, a ne omejujoč na zadeve, ki se nanašajo na prijavo za odobritev, zavrnitvijo, odvzemom, veljavnostjo  ali vsebino ad hoc FIS akreditacije in dovoljenja za fotografiranje na tekmovalni progi ali odškodninske zahtevke s strani ene stranke proti drugi, ki izhajajo iz dejanj ali opustitve dejanj, povezanih z uporabo takšnih akreditacij, se rešujejo izključno potom arbitraže Športnega razsodišča (Court of Arbitration for Spot – CAS) v Lozani, v skladu z v času arbitraže veljavnimi predpisi razsodišča.

Opozorilo: Brez podpisane zgornje izjave, OK Pokal Vitracnc ne bo izdal novinarske akreditacije!